Home About EGMO Products MTR & Services Library News & Events Contact Us Login
Sign in
REGISTERED MEMBER
Not Registered Yet?
Register
Contact EGMO
Name:
Please fill name field
E-mail:
Phone:
Company:
Message:
Please enter the numbers: Please enter the numbers
Please enter the correct digits
Your message was sent successfully
Join our mailing list
Name Email
 

Sweden


View Larger Map
Damstahl a/b (Sweden)
Phone:+46 87 61 71 00
Fax:+46 87 61 14 05

Damstahls kunder får ett försprång

När du vill skapa konkurrensfördelar för ditt företag är rostfritt stål det bästa materialet att bygga på. Hos Damstahl får du också tillgång till vår samlade kunskap om rostfritt och vi erbjuder logistiklösningar som ökar ditt företags effektivitet.

Vi delar gärna med oss av vår kunskap
Att förmedla kunskap till våra kunder är en hjärtesak för Damstahl. I spetsen för vårt rådgivningsteam står Claus Qvist Jessen, Nordens kanske främsta expert på rostfritt stål. Jessen ansvarar för att våra rådgivare har kunskap från vetenskapens frontlinje – och ser till att de senaste rönen omvandlats till nytta i din verksamhet.

Vi är en innovativ sparringpartner
Det var en lysande idé som lade grunden till Damstahl. Därför letar vi alltid efter goda idéer som ger våra kunder nya möjligheter. Har du en ny affärsidé eller ett problem som kräver sin lösning? Vi är din rostfrie sparringpartner som bidrar med kunskap, idéer och förslag på lösningar.

Vi erbjuder en smart logistik för alla behov
Fungerande logistik är en förutsättning för framgångsrika affärer. Hos Damstahl får du inga standardlösningar, vi anpassar logistiken efter dina behov. Söker du en speciell stålkvalitet med kort leveranstid? Har du krav på stora eller täta leveranser? Efterfrågar du ett lokalt lager i en annan världsdel? Låt oss skräddarsy en logistik som blir en framgångsfaktor i ditt företag.

 

Damstahl customers get a head start
When you want to create a competitive advantage for your business is stainless steel the best material to build on. In Damstahl you also get access to our collective knowledge of stainless steel and we provide logistics solutions that increase your company's efficiency.

We are happy to share our knowledge
To impart knowledge to our customers is at the heart of Damstahl. At the head of our advisory team is Claus Qvist Jessen, Scandinavia perhaps the foremost expert in stainless steel. Jessen is responsible for our advisors have the knowledge from the leading edge of knowledge - and make sure that the latest findings were converted to use in your business.

We are an innovative sparring
It was a brilliant idea that founded the Damstahl. Therefore, we look for good ideas that give our customers new opportunities. Do you have a new business idea or a problem that needs to be resolved? We are your rust friending sparring partners who contribute their knowledge, ideas and suggestions.

We offer a smart logistics for all needs
Efficient logistics is a prerequisite for business success. In Damstahl get no standard solutions, we customize logistics for your needs. Looking for a special steel quality with short delivery? If you require large or frequent deliveries? After You ask a local warehouse in another continent? Let us tailor a logistics that will be a success in your business.

About EGMO Management NEUMO Ehrenberg Group Global Locations
Subsidiaries
China Denmark France Germany (NEUMO) Germany (Damstahl) Germany (Hötensleben) Germany (Gebr. Rieger) Hungary Ireland (NEUMO) Israel Italy Norway Poland Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom USA (VNE) USA (HPT) Vietnam
Affiliates
Indonesia Korea Philipines Singapore Sweden Thailand